Följ oss på Facebook

Miljöpolicy


Vårt miljöarbete skall baseras på en helhetssyn där vi tar hänsyn till både vårt arbete och det färdiga objektets effekter på omgivningen. Miljöpolicyn innebär också att Måleri ska verka för att livsmiljön sätts i centrum.
Vårt avfall skall källsorteras och

  • i första hand återanvändas
  • i andra hand återvinnas
  • i sista hand lämnas för deponering

Vid val av produkter skall vi välja det mest miljövänliga alternativet. Vår produktion skall vara ren och resurssnål. Material- och energiförbrukning skall optimeras. Vi skall även sträva efter att bevara kulturella miljövärden Vi skall följa forsknings- och utvecklingsarbetet på miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur miljön påverkas.
Måleritjänst AB ska samarbeta med miljömedvetna konsulter, underentreprenörer och leverantörer.
Verka för att känslan av ansvar för miljön skall utvecklas hos personal på alla nivåer.
Vi skall uppmuntra våra leverantörer och kunder till att använda en miljöpolicy Företaget skall ha en stor öppenhet i miljöfrågor mot myndigheter och övriga intressenter.